Ioana(Veruschka) von Puttkamer
Dt. Karstnitz
Name
Vorname: Ioana (Veruschka)
Name: v. Puttkamer
Foto