Karina(Jattina) von Puttkamer
Dt. Karstnitz
Name
Vorname: Karina (Jattina)
Name: v. Puttkamer
Foto